Avís legal

L’accés i la navegació en aquest lloc web, així com l’ús dels serveis de la mateixa, impliquen l’acceptació expressa i íntegra del present Avís Legal, així com la resta de polítiques i condicions generals publicades en el present portal. Si us plau, et recomanem que les llegeixis atentament.

1. Dades identificatives: En compliment de les obligacions d’informació contemplades en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posem en el teu coneixement les següents dades:

Empresa: Fundació Som Suport

NIF: G-61017042

Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat amb el numero 979.

Direcció: C. Les Valls 28 , 1r 2a. 08201 Sabadell (Barcelona)

Correu electrònic: info@somsuport.cat

Lloc web: www.somsuport.cat

Telèfon: 93 727 70 55

2. Usuaris: La utilització d’aquest portal és absolutament voluntària i suposa l’acceptació plena per qui accedeix a la pàgina web, d’ara endavant “Usuari”, de totes les condicions d’ús vigents en cada moment que es trobin en aquesta adreça. L’Usuari tindrà la responsabilitat de llegir atentament les presents condicions.

3. Ús del portal: Fundació Som Suport proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades de la seva propietat (des d’ara, “els continguts”) a Internet. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal i es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-manipular els seus missatges; (iv) no realitzar cap acció destinada perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de manera temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i / o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedeixi el funcionament normal del portal.
L’Usuari respondrà dels tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que Fundació Som Suport o qualsevol tercer pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions especificades anteriorment.

4. Política de privacitat: Informem que Fundació Som Suport compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), així com la LOPDGDD, relatives a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades. Per a més informació, veure Política de Privacitat.

5. Propietat intel·lectual i industrial: Els continguts del lloc web, incloent entre altres els textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, qualsevol que sigui el seu format, són propietat de Fundació Som Suport, o bé disposa dels drets suficients, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En aquest sentit, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, republicar, modificar o mostrar per al seu ús comercial sense el seu previ consentiment. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Fundació Som Suport.
Fundació Som Suport autoritza a l’Usuari a efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguin destinats únicament a l’ús personal. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de Fundació Som Suport o dels seus legítims titulars. L’usuari no està autoritzat per procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts d’aquesta web en qualsevol forma i qualsevol que sigui la seva finalitat.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat: Fundació Som Suport no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del portal que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d’aquells que siguin produïts per l’existència de virus informàtics a Internet.
Fundació Som Suport no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de Fundació Som Suport; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre; (iii) ús indegut o inadequat de la pàgina web de Fundació Som Suport; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament de el navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

7. Cookies: El lloc web www.somsuport.cat utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització de el lloc . Per a més informació, veure Política de Cookies.

8. Modificacions: Fundació Som Suport es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al contingut i polítiques del seu portal.

9. Enllaços: En cap cas Fundació Som Suport assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en aquest lloc web. Esmentats enllaços tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre Fundació Som Suport el responsable de l’enllaç en qüestió. Per realitzar enllaços a la present pàgina web serà necessària l’autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.

10. Dret d’exclusió: Fundació Som Suport es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el present Avís Legal.

11. Generalitats: Fundació Som Suport perseguirà l’incompliment de el present Avís Legal així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre legalment.

12. Modificació de les presents condicions i durada: Fundació Som Suport podrà modificar en qualsevol moment les presents condicions, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

13. Separabilitat: Si alguna de les disposicions contingudes en el present acord, o qualsevol de les seves parts, es determinés invàlida i / o inaplicable, no afectarà la resta de la disposició en qüestió o qualsevol altra disposició continguda en el present document.

14. Legislació aplicable i jurisdicció: La relació entre Fundació Som Suport i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sabadell, Espanya.

 

Política de privacitat

eRESPONSABLE DE LES DADES PERSONALS

Empresa: Fundació Som Suport

NIF: G-61017042

Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat amb el numero 979.

Direcció: C. Les Valls 28 , 1r 2a. 08201 Sabadell (Barcelona)

Correu electrònic: info@somsuport.cat

Lloc web: www.somsuport.cat

Telèfon: 93 727 70 55

Informem que la web www.somsuport.cat de la qual és titular Fundació Som Suport (en endavant, “el portal o lloc web”), compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE ) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) així com la LO 3/2018, de 5 de desembre de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, normativa en matèria de protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades.

PRINCIPIS PER AL TRACTAMENT

En el tractament de les dades personals aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències de la normativa en matèria de protecció de dades personals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: requerirem el consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics dels quals informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: demanarem únicament les dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són necessaris.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, informarem de el termini de conservació corresponent
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat.

DADES SOL·LICITADES I FINALITAT DE TRACTAMENT

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remetis directament o mitjançant el lloc web, exonerant-nos de qualsevol responsabilitat sobre les mateixes.

En aquest sentit, informem que les dades que ens facilites de forma voluntària són recopilades i tractats amb les següents finalitats:

 • Contacte

– Contestar les teves consultes, sol·licituds o peticions.

– Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud, o tramitar la teva petició.

– Enviar informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.

Legitimació: la relació precontractual entre les parts.

 • Formulari de subscripció

– Enviar informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics

– Realitzar anàlisi i millores en l’enviament de mailing, per millorar la nostra estratègia comercial.

Legitimació: consentiment del titular de les dades.

 • Contractació de productes i / o serveis (Proveïdors i Empreses)

– Facturació i declaració dels impostos oportuns.

– Realització de les transaccions que corresponguin.

– Gestions de facturació.

Legitimació: la relació contractual entre les parts.

 • Xarxes socials

– Contestar les teves consultes, sol·licituds o peticions.

– Gestionar el servei sol·licitat.

– Relacionar-nos amb tu i crear comunitat.

Legitimació: l’atorgada a la xarxa social en qüestió. S’estarà a les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i hagin estat acceptades prèviament com a usuari.

CONSENTIMENT

Mitjançant la introducció de les dades, com a usuari atorgues el consentiment exprés i inequívoc, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos, perquè procedim al tractament de les dades facilitades en benefici de les finalitats esmentades. També implica el consentiment a la transferència internacional de dades, a causa exclusivament al fet que algun dels proveïdors o tercers que proveeixen serveis necessaris per al desenvolupament d’aquesta web es troben ubicats en altres països, sempre i quan existeixin les mesures i garanties necessàries.

El no facilitar les dades personals sol·licitades i el no acceptar la present política de protecció de dades (“checkbox” al formularis) suposa la impossibilitat de gestionar els serveis (finalitats) esmentades anteriorment.

MENORS D’EDAT

Es fa expressa menció als menors de 14 anys, en relació al tractament de les seves dades personals. Els menors no podran accedir a aquest lloc web sense el consentiment dels seus pares o tutors. En aquest sentit, Fundació Som Suport no es fa responsable davant l’incompliment d’aquesta previsió.

DADES PERSONALS DE TERCERS

En Fundació Som Suport només tractem les dades que ens faciliten els titulars. Si ens aportes dades de tercers, amb caràcter previ, hauràs d’informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones, o en cas contrari ens eximeixes de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

ENCARREGATS DEL TRACTAMENT 

Fundació Som Suport t’informa que no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal i en aquells casos en els que Fundació Som Suport compti amb el teu consentiment per comaprtir el teu prefil i dades professionals amb les empreses que presentin processos de selecció i candidatures vacants. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el teu consentiment. Per altra banda, com encarregats de tractament, Fundació Som Suport té, entre d’altres, contractats els següents proveïdors de serveis, que s’han compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

AFX Solutions., empresa d’allotjament de hosting. Pot consultar la seva política de privacitat en https://www.afxsolutions.com/condiciones-generales-de-servicio/

Elegant Themes., empresa que gestiona l’enviament encriptat de formulari. Pot consultar la seva política de privacitat en https://www.elegantthemes.com/policy/privacy/

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític web proporcionat per Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utilitza les anomenades “cookies”, arxius de text que s’instal·len a l’ordinador i que fan possible l’anàlisi del comportament dels usuaris a Internet. La informació que genera la galeta sobre l’ús que realitza l’usuari de la pàgina web es transmet i s’emmagatzema generalment als servidors de Google dels Estats Units. En cas d’activar l’opció d’IP anònima a la pàgina web, l’adreça IP no apareixerà completa dins dels països de la Unió Europea o als altres països que així ho hagin acordat dins l’espai econòmic de la Unió Europea. Només excepcionalment es transmetrà l’adreça IP completa a un servidor de Google als Estats Units i un cop s’escurçarà allà. Únicament amb autorització de l’usuari de la pàgina, Google utilitzarà aquesta informació per valorar el comportament de l’usuari a la pàgina web, generar informes sobre les activitats del web i oferir a l’amo de la pàgina serveis relacionats amb l’ús web i de Internet. L’adreça IP transmesa pel vostre navegador en el marc de Google Analytics no s’associarà amb altres dades de Google. L’usuari pot evitar l’emmagatzematge de galetes configurant el navegador corresponentment de manera que no s’emmagatzemin les galetes. Aquesta configuració pot afectar la plena funcionalitat de la pàgina web. Amb lús daquesta web, lusuari està dacord amb el processament de dades per Google de la forma anteriorment esmentada. L’usuari també pot evitar el registre de les dades generades per les cookies i de les relacionades a l’ús de la pàgina web (inclosa l’adreça IP), així com el processament de les mateixes descarregant i instal·lant el següent plugin per al navegador disponible a través d’aquest link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Més informació sobre els termes i les condicions d’ús i la política de privadesa en les condicions d’ús de Google Analytics o en les condicions generals de Google Analytics. Tingueu en compte que en aquesta pàgina el codi de Google analytics inclou l’etiqueta “gat._anonymizeIp();”, que assegura la recol·lecció d’adreces IP de manera anònima (màscara d’IP).

DRETS RECONEGUTS

Fundació Som Suport garanteix en tot cas com a usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, podràs exercir els teus drets remetent una sol·licitud expressa a l’adreça postal indicada a l’encapçalament i / o enviant un correu electrònic a info@somsuport.cat, indicant en l’assumpte: Drets ARCO-POL, i adjuntant fotocòpia del teu DNI. Si ho requereixen, tenim a la teva disposició formularis per al correcte exercici dels teus drets. Procedim a detallar-te en què consisteixen cada un d’aquests drets:

 • Dret d’accés: permet conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.
 • Dret de supressió: permet sol·licitar l’eliminació de les dades objecte de tractament quan ja no siguin necessaris per a l’execució o prestació de servei.
 • Dret d’oposició: permet evitar que no es dugui a terme el tractament de les dades de caràcter personal, excepte motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals .
 • Limitació del tractament: permet sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en el cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: permet sol·licitar i enviament de les dades que et incumbeixin i que ens has facilitat a un altre responsable que ens indiquis (sempre que sigui tècnicament possible).
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

En el supòsit d’actuar com a representant del titular de les dades personals, serà necessari que acreditis aquesta representació mitjançant el seu DNI o signatura electrònica.

Al seu torn, com a usuari tens dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. Disposes d’informació addicional en el següent enllaç: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos

També tens dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si consideres que els teus drets poden haver-se vist vulnerats en relació a la protecció de les seves dades davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al carrer Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

DURADA DEL TRACTAMENT

Les dades que ens has facilitat es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i/o durant el termini pel qual poguessin derivés responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la pseudonimizació de les dades o destrucció total d’aquests. Si ho requereixes, disposem d’una taula amb el període específic de durada del cadascun dels tractaments realitzats.

NOTES ADDICIONALS

Fundació Som Suport es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, pots posar-te en contacte amb Fundació Som Suport en l’adreça de correu electrònic mostrada en l’encapçalament.

Política de cookies

DADES IDENTIFICATIVES

Empresa: Fundació Som Suport

NIF: G-61017042

Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat amb el numero 979.

Direcció: C. Les Valls 28 , 1r 2a. 08201 Sabadell (Barcelona)

Correu electrònic: info@somsuport.cat

Lloc web: www.somsuport.cat

Telèfon: 93 727 70 55

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, l’informem que el lloc web www.somsuport.cat, utilitza cookies. Les cookies són petits fitxers d’informació de la pàgina web que l’usuari que el visita emmagatzema en el seu ordinador o dispositiu. Això, ens permet entre altres coses, millorar el procés de navegació.

COOKIES UTILITZADES EN EL LLOC WEB

Podem classificar les cookies atenent als següents paràmetres:

 1. i) Entitat gestora

Depenent de quina entitat gestioni el lloc web o domini des del qual es configuren i processen les cookies, hi ha els següents tipus de cookies:

– Cookies d’origen. Són cookies que s’envien a l’ordinador de l’usuari des d’un dispositiu o domini gestionat per nosaltres i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.

– Cookies de tercers. Són cookies que s’envien a l’ordinador de l’usuari des d’un dispositiu o domini no gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que processa les dades obtingudes a través de les cookies.

 1. ii) Temps d’instal·lació

Depenent de la quantitat de temps que romangui actiu en el seu Dispositiu, aquests són els següents tipus de cookies:

– Cookies de sessió. Aquestes cookies estan dissenyades per rebre i emmagatzemar dades mentre accedeix a la pàgina web. Aquestes cookies no romanen al dispositiu quan surt de la sessió de el navegador o de la pàgina web.

– Cookies persistents. Aquestes cookies romanen al dispositiu i es pot accedir i processar després de sortir de la pàgina web, així com quan navega en ell durant un període de temps predeterminat. La galeta roman en el disc dur fins que arriba a la seva data de venciment.

iii) Finalitat

Depenent de la funció de la galeta, les cookies es poden agrupar de la següent manera:

– Cookies necessàries. Les cookies necessàries ajuden a que un lloc web sigui utilitzable a l’habilitar funcions bàsiques com la navegació de pàgines i l’accés a àrees segures del lloc web. El lloc web no pot funcionar sense aquestes cookies.

– Cookies de preferències: Cookies que permeten recordar informació, de manera que els usuaris puguin accedir a el servei en determinades condicions que distingeixen la seva experiència de la d’altres usuaris, com l’idioma, el nombre de resultats de cerca a mostrar, l’aspecte o contingut de el servei segons el navegador a través del qual accedeixen o la regió des de la qual s’accedeix. Aquest tipus de cookies permeten oferir un servei personalitzat.

– Cookies analítiques: són aquelles que permeten quantificar el nombre de visitants i analitzar estadísticament la utilització que fan els usuaris del portal web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat del Lloc Web i per a l’elaboració de perfils de navegació anonimitzades dels usuaris, per tal d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris de el servei i / o portal.

– Cookies de màrqueting: Les cookies de màrqueting s’utilitzen per rastrejar visitants a llocs web. La intenció és mostrar anuncis que siguin rellevants i atractius per a l’usuari individual i, per tant, més valuosos per als editors i anunciants externs.

LLISTAT DE COOKIES DETECTADES

A continuació es poden observar les cookies utilitzades per Fundació Som Suport:

Aquest lloc web utilitza cookies. Utilitzem galetes per personalitzar el contingut i els anuncis, oferir funcions de mitjans socials i analitzar el trànsit del lloc. També compartim la informació sobre com feu servir el nostre lloc amb els partners de mitjans socials, de publicitat i d’anàlisis amb qui col·laborem. Al seu torn, ells la poden combinar amb altres dades que els hàgiu proporcionat o hagin recopilat a partir de l’ús que heu fet dels seus serveis.

Les cookies són petits arxius de text que els llocs web poden utilitzar perquè l’usuari en pugui fer un ús més eficient.

La llei estableix que podem emmagatzemar cookies al vostre dispositiu si són estrictament necessàries per al funcionament d’aquest lloc. Per a tots els altres tipus de cookies ens cal el vostre permís.

Aquest lloc web utilitza diferents tipus de cookies. En alguna ocasió, les cookies que apareixen a les nostres pàgines provenen de serveis de tercers.

En qualsevol moment, vostè podrà canviar o retirar el seu consentiment de la Declaració sobre ús de cookies al nostre lloc web.

Pot obtenir més informació sobre nosaltres, sobre cóm contactar-nos i sobre la nostra forma de processar dates personals a la nostra Política de privacitat.

Si us plau, en el moment de contactar amb nosaltres en relació al vostre consentiment, feu-ne constar la identificació i la data.

El vostre consentiment s’aplica als dominis següents: www.somsuport.cat

Cookies de xarxes socials externes

S’utilitzen perquè l’usuari pugui interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials. Les condicions d’utilització d’aquestes cookies i la informació recopilada es regulen per la política de privacitat de la plataforma social corresponent. Actualment fem ús de les diferents xarxes socials:

 • https://www.google.com/intl/es_es/policies/technologies/types/
 • https://www.instagram.com/legal/cookies/
 • https://www.facebook.com/policies/cookies/

DESACTIVACIÓ O ELIMINACIÓ DE COOKIES

En el cas de voler modificar la configuració de cookies del navegador, com a usuari pots fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del mateix. Podràs trobar informació sobre com modificar les polítiques de cookies dels diferents navegadors en els següents enllaços:

(i) Per a Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

(ii) Per a Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

(iii) Per Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=es_ES&locale=es_ES

(iv) Per a Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

NOTES ADDICIONALS

Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies i des d’aquest lloc com a usuari pots exercitar el teu dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquest web ni els seus representants legals podem garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels esmentats navegadors. Informem que si no vols que els llocs web posin cap galeta a l’equip pots adaptar la configuració de el navegador de manera que es notifiqui abans que es col·loqui cap galeta al teu dispositiu.

L’acceptació de la present política de cookies implica que com a usuari has estat informat d’una forma clara i completa sobre l’ús de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) així com que Fundació Som Suport disposa del teu consentiment per a l’ús de les mateixes tal com estableix la normativa.

En el cas que tinguis algun dubte sobre la política de cookies de la pàgina web, pots dirigir-se a: info@somsuport.cat.

En el supòsit de voler conèixer amb més detalls en què consisteixen les cookies, en aquest link es pot accedir a la guia de cookies editada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: https://www.aepd.es/sites/default/ files / 2020-07 / guia-cookies.