Què és
Som Suport Fundació?

SOM SUPORT és una fundació sense ànim de lucre que té com a objectiu principal garantir la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual al territori del Vallès Occidental. Per a fer-ho, oferim a les persones que atenem els suports adients per a la presa de decisions envers el seu projecte de vida.

Per portar-ho a terme, exercim un servei de suport a l’exercici de la capacitat jurídica, de qualitat, professional i proximitat comptant amb la implicació de les persones i institucions competents que fan possible assegurar la viabilitat social i econòmica de l’Entitat.

Àrees d’actuació

Àrea Social

Fomentem un vincle de confiança ferm i segur entre les persones ateses i l’entitat. El nostre objectiu és aconseguir el seu creixement personal, emocional i social mitjançant l’acompanyament en el seu procés vital. 

Des de l’escolta activa, donem suport a les persones que acompanyem amb l’objectiu de fer possible els seus projecte de vida. Elaborem un pla de treball conjunt i amb la seva participació directa i oferim un servei d’atenció individualitzada per a cada usuari, la qual cosa ens permet potenciar les fortaleses de cada persona per aconseguir la seva màxima autonomia i una participació plena en la vida social.

També facilitem l’accés i vinculació dels nostres usuaris i usuàries amb els recursos que el seu entorn ofereix (entitats i serveis) i hi treballem de forma cooperativa per assolir els objectius anteriors.

Àrea Econòmica

Aquesta àrea s’encarrega de gestionar i administrar el patrimoni, els ingressos i les despeses de les persones que atenem.

Oferim un sistema de gestió econòmic que vetlla per les necessitats financeres dels usuaris.

Àrea Jurídica

Vetllem per una atenció jurídica de qualitat de les persones ateses amb serveis d’assessorament i suport en tots els aspectes legals, patrimonials i judicials. 

Totes les nostres accions tenen l’objectiu central de millorar la qualitat de vida de les persones defensant els seus Drets i Deures i proporcionant-los les eines i assessorament adients en cada situació. Per fer-ho possible, comptem amb un sistema de col·laboració i cooperació amb les institucions judicials i de seguretat ciutadana del Vallès Occidental.

Oferim serveis d’informació i assessorament en l’exercici de la capacitat jurídica en l’àmbit del suport a les persones a professionals i altres entitats.

Què és l’exercici de la capacitat jurídica: La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, elaborada per l’ONU a Nova York el 13 de desembre de 2006 (en endavant, la Convenció), proclama a l’article 12 que totes les persones amb discapacitat tenen capacitat jurídica en igualtat de condicions amb la resta de persones en tots els aspectes de la vida, i obliga els Estats part que la ratifiquin a adoptar les mesures necessàries a fi de proporcionar a aquestes persones el suport necessari per exercir-ne la capacitat jurídica

Serveis

Servei de suport

Treballem perquè les persones amb discapacitat intel·lectual puguin prendre les seves pròpies decisions, promovent i respectant els seus drets, voluntats i preferències.

Exercim els càrrecs de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones segons la normativa vigent i des d’una vessant social que promou el desenvolupament integral  i l’autonomia, afavorint un entorn emocional i social òptims.

Tot suport i acompanyament realitzat des de l’Entitat situa a la persona atesa en el centre de la reflexió. La seva participació activa és clau.

Servei de suport de futur

El servei de suport de futur té com a objectiu oferir un espai de coneixença entre la fundació, les persones ateses i les seves famílies per tal de facilitar la incorporació de la persona a la fundació en el moment que correspongui.

Apostem per les relacions personals i la creació de vincles sòlids i de confiança entre els diversos agents. 

Servei d’assessorament

Informem, orientem i acompanyem a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies per tal de fer possible els seus projectes de vida. 

També oferim serveis d’assessorament a professionals d’entitats sobre com definir i configurar un pla de suports per a persones majors d’edat amb discapacitat intel·lectual. Aquest servei s’ofereix mitjançant entrevistes personals i amb la celebració de jornades i tallers organitzats per SOM SUPORT o d’altres entitats.

Evolució

Evolució dels casos

Distribució per gènere i edat

Distribució geogràfica

Figures de suport

Defensor judicial 5%

Assistent personal 6%

Tutela 45%

Curatela

La Nostra Història

^
1995

El naixement

La Fundació SOM SUPORT neix a Sabadell l’any 1995 sota el nom de Fundació Privada Tutelar CIPO. L’entitat es funda amb la missió d’oferir a la societat un servei pròxim d’exercici de l’acció de tutela, la curatela o qualsevol altra figura jurídica prevista o permesa en el Codi Civil, i també de l’assistència, a les persones amb discapacitat intel·lectual.

^
2009

Desenvolupament i integració d’altres entitats

L’any 2009, sota el nom de Fundació Privada Tutelar Família i Societat, s’inscriu al registre de Fundacions de la Generalitat.

Durant aquesta etapa i, gràcies a la integració d’altres entitats amb objectius comuns, s’articula el seu desenvolupament per seguir donant cobertura i reconeixement dels drets a les persones discapacitat intel·lectual de la comarca del Vallès Occidental.

Durant els anys posteriors s’integren al seu patronat les entitats CIPO SCCL, Ilunion CIPO S.L., Fundació Privada Atendis i finalment, a l’any 2013, l’entitat Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca (PRODIS).

^
2010

El primer cas d’assistència

L’any 2010 s’atén el primer cas de l’Entitat i s’inicia un camí de creixement i ampliació que farà possible que SOM SUPORT ofereixi els seus serveis a noves poblacions fora de la ciutat de Sabadell.

^
2021

Neix Som Suport

Degut a l’entrada en vigor de dues noves lleis aprovades el 3 de setembre de 2021:

  • En l’àmbit estatal; la Llei 8/2021, del 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica.

  • En l’àmbit autonòmic; el decret-llei 19/2021 del d’agost

L’Entitat canvia el seu nom i dona pas a SOM SUPORT FUNDACIÓ, adaptant-se així al nou canvi legislatiu.

^
Actualitat

Entitat de referència

Gràcies a l’aposta per la millora continua, SOM SUPORT s’ha consolidat com un dels serveis referents en l’àmbit del suport a la capacitat jurídica per a persones amb discapacitat intel·lectual en el territori del Vallès Occidental.

A dia d’avui, donem suport a un total de 92 persones repartides en 12 poblacions del territori del Vallès Occidental.

Organigrama i Equip

Et presentem les persones que fan possible Som Suport.
L’ànima de la fundació està formada per la Gerència i les àrees Social, Jurídica, Econòmica i de Voluntariat.

El patronat

Rosa Graells Domingo - Presidenta (designada per Atendis)

Teresa Puig Amat - Vicepresidenta (representant de Ilunion Cipo)

Joaquim Badia Casas - Tresorer (representant Atendis)

Cristina Anton Soto - Secretaria (representant Cipo, SCCL)

Dolors Videra Porcel - Vocal representant Prodis

Trinidad González Rodríguez - Vocal designada per Cipo, SCCL

Glòria Homs Corominas - Vocal designada per Ilunion Cipo

El comitè d’ètica

Rosa Graells Domingo

Trinidad González Rodríguez

Glòria Homs Corominas

Xavier Diaz Granell

L’equip professional

Xavier Díaz Granell – Gerent

Ingrid Torra Serra – Referent de suport

Esther Beltran Zapata – Auxiliar de suport

Eduard Hernandez Tricas – Referent de suport

Elisabeth Morell Inglés – Auxiliar de suport

Lucas Roman Fernandez – Referent de suport

Danae Dueñas Gomez – Auxiliar de suport

Monica Gonzalez Pérez – Administració i referent econòmica

Marta Camacho Carranza – Administració i referent econòmica

Memòries d’Activitat

2021

2020

2019

Transparència